Provozní podmínky
Počet pisoárů
ks
Počet spláchnutí na jeden pisoár za den
počet
Počet provozních dnů v roce
dny
Objem splachovací vody, klasické spláchnutí
litry
Cena za m3 vody (vodné a stočné)
Pokročilé nastavení
Objem splachovací vody, hybridní spláchnutí
litry
Doba potřebná k vyčištění pisoáru splachovaného vodou
min
Doba potřebná k vyčištění bezvodého pisoáru
min
Cena za výjezd servisní firmy (cesta tam a zpět)
km
Celková doba potřebná k vyčištění všech pisoárů v budově (za den)
min
Cena zápachové uzávěrky pro bezvodý pisoár, bez ceny montáže
Cena zápachové uzávěrky pro splachovací pisoár, bez ceny montáže
Čas potřebný k výměně zápachové uzávěrky
min
Cena instalatérské práce za hodinu
Všeobecné informace
Ekologický kalkulátor je založen na výsledcích posouzení životního cyklu, které provedl Geberit s podporou společnosti Quantis. Quantis je konzultantská firma specializovaná na environmentální posuzování životního cyklu výrobků a společností. Ekologický kalkulátor pracuje s výběrem nejdůležitějších parametrů, které hrají roli při pořizování nového pisoárového systému. Hodnoty těchto parametrů umožňují odhadnout dopad na životní prostředí a provozní náklady různých uživatelských režimů. Výsledky je třeba vždy interpretovat s ohledem na níže uvedené předpoklady, ze kterých při výpočtech vycházíme. Hlavní přínos kalkulátoru spočívá v možnosti porovnat různé varianty provozních režimů pisoárových systémů.
Posuzování životního cyklu je metoda zhodnocení životní dráhy produktu nebo služby z hlediska jejich působení na životní prostředí. V úvahu bere všechny procesy počínaje těžbou nerostných surovin přes výrobu, užití až ke konečnému zpracování odpadu. Díky takovému komplexnímu posouzení poskytují výsledky posouzení životního cyklu hodnověrné podklady pro identifikaci míry dopadu na životní prostředí a jeho případného snížení. Zásady, postupy a požadavky této metody jsou stanoveny mezinárodní normou ISO 14040:2006.
Analyzujeme environmentální dopad a cenové náklady tří provozních režimů:
 • Splachovací: Splachování pisoáru je závislé na uživateli. Je možné s velkou přesností určit intenzitu užití (počet spláchnutí, počet provozních dnů v roce, objem splachovací vody).
 • Hybridní: Splachování je časově závislé. Náš výpočet vychází z předpokladu jednoho automatického spláchnutí za hodinu. Je možné přesně určit množství splachovací vody. Konstrukce hybridního pisoáru je identická s konstrukcí splachovacího modelu. Rozdíl v dopadu na životní prostředí nebo v cenových nákladech je proto jen ve spotřebě vody.
 • Bezvodý: Tento druh pisoáru se nesplachuje, což vede ke zvýšeným nákladům na čištění a údržbu, jejichž výši je možné zahrnout do výpočtu. Bezvodý pisoár funguje bez elektronických komponent, a proto jsou jeho environmentální dopady a cenové náklady nižší.
Environmentální dopady a cenové náklady různých provozních režimů zohledňují následující kategorie:
 • Zařizovací předmět: Veškeré toky materiálů a energií, které jsou spojeny s výrobou pisoárových komponentů, včetně jejich likvidace.
 • Splachovací voda: Environmentální dopady a cena vodného a stočného. Používáme průměrné evropské hodnoty.
 • Elektřina: Spotřeba elektrické energie během užívání výrobku.
 • Čištění: Environmentální dopady a náklady spojené s čištěním pisoárů. Náklady na čištění zahrnují náklady na dopravu (autem) externí servisní firmy, výrobu a použití speciálních čisticích prostředků pro pisoáry a personální náklady. Největší dopad na životní prostředí má doprava.
 • Údržba: Tato kategorie pokrývá environmentální dopady a náklady spojené s údržbou pisoárů. Náklady na údržbu zahrnují cestovní výdaje a náklady na výrobu a likvidaci opotřebených dílů. Největší dopad na životní prostředí má doprava.
Více informací o metodě ImpactWorld+ získáte zde: http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Obecně: Všechny výsledky se vztahují na jeden (1) rok používání. Předpokládáme, že průměrná životnost pisoáru je 20 let. Jednomu provoznímu roku je proto přidělena 1/20 pisoárů a 1/20 nákladů spojených s jejich výrobou a likvidací.
 • Hybridní splachování: Předpokládáme, že pisoáry jsou používány 12 hodin denně, tj. 12 spláchnutí za den na jeden pisoár.
 • Čištění: Všechny pisoáry jsou čištěny 365 dnů v roce. Hybridní a splachovací pisoáry jsou čištěny jednou denně, bezvodé pisoáry jsou čištěné dvakrát denně. Kalkulujeme se mzdou servisního personálu 20 eur na hodinu.
 • Údržba: Pravidelná servisní údržba hybridních a splachovacích pisoárů je prováděna jednou ročně, u bezvodých pisoárů je to třikrát za rok. Při každé takové údržbě je namontována nová zápachová uzávěrka a původní uzávěrka je zlikvidována. Průměrná dojezdová vzdálenost instalatéra je 15 kilometrů (tam a zpět). Při jednom (1) servisním výjezdu je v průměru provedena údržba na čtyřech pisoárech.
Zařizovací předmět
Splachovací voda
Elektřina
Čištění
Údržba
Environmentální dopad v bodech
Splachovací
Hybridní
Bezvodý
0
Náklady v Kč
Splachovací
Hybridní
Bezvodý
0
$